Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus,
osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré
patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.
Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je
jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je
vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac
uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní
ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky
a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.
Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného
dohovoru Rady Európy, tzv. Istanbulského dohovoru.
Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré
nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt
biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem
„rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností
a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c).
Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie
„nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina
expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať,
zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych
štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78.
ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov
budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia
genderovej a protirodinnej agendy.
Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších
zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar
od Boha nedotknuteľná.
Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred
akýmkoľvek násilím, nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako
rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom
muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom
diele manželstva a rodiny.
Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o
človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme.
Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého
úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy.

My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov
Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie
o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré
v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie.
Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod
týmto dohovorom.
Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale
rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín.
Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom
zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na
Boží obraz.

 

V Badíne 13. februára 2018

 

Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej
cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov,
Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Comments Žiadny komentár »

Od 1. októbra začnú v našej farnosti pôsobiť tri rehoľné sestry z Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, ktoré majú svoje sídlo v Bratislave. Ich vonkajšou charizmou je starostlivosť o chorých a opustených ľudí, predovšetkým v ich príbytkoch. Aj v našej farnosti budú pracovať ako opatrovateľky v rodinnej službe. Starostlivosť o chorých budú realizovať cez Mestský úrad v Bytči. Ak máte záujem o ich službu vo Vašich rodinách, nahláste svojich chorých na Mestskom úrade v Bytči (alebo v zákristii).

Sestry sa tešia na všetkých farníkov a modlia sa za požehnanú a plodnú spoluprácu s Vami.

Comments Žiadny komentár »

Chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu sv. omše, taktiež vďaka za vaše modlitby.

 

Odkaz do archívu RTVS:

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/8312/79294

Comments Žiadny komentár »

Blízkosť mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva mi dovoľuje, aby som sa zameral na pár
bodov, ktoré sa mi zdajú dôležité, lebo umožnia, aby sa slávenie svätého roku pre všetkých
veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom. Mojou túžbou je,
aby bolo jubileum živým zakúsením Otcovej blízkosti, bezprostredným, priam rukolapným
dotykom s jeho nežnosťou, ktorý upevní vieru každého veriaceho a urobí jeho svedectvo
účinnejším.
Moje myšlienky smerujú v prvom rade k všetkým veriacim, ktorí budú prežívať milosť
svätého roku či už v jednotlivých diecézach alebo ako pútnici v Ríme. Želám si, aby sa
odpustky svätého roku pre každého stali skutočným zážitkom Božieho milosrdenstva, ktoré
všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, a úplne zabúda na
spáchaný hriech. Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky musia na znak hlbokej túžby
po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne, ktorá bude otvorená na každej
katedrále alebo na kostole, ktorý určí diecézny biskup, a tiež na štyroch pápežských
bazilikách v Ríme. Taktiež stanovujem, že bude možné získať odpustky vo svätyniach, kde
bude otvorená brána milosrdenstva, a v kostoloch tradične považovaných za milostivé. Je
dôležité, aby bol moment získania odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia
a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Bude nutné, aby boli
tieto slávené sviatosti spojené s vyznaním viery a s modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré
nosím v srdci na dobro Cirkvi a celého sveta.
Okrem toho myslím aj na tých, čo z rozličných dôvodov nemôžu prísť k svätej bráne –
predovšetkým na chorých, starých a opustených, ktorí často nie sú schopní vyjsť z domova.
Pre nich bude veľkou pomocou, ak budú prežívať chorobu a utrpenie ako zakúšanie blízkosti
Pána, ktorý v tajomstve svojho utrpenia, svojej smrti a zmŕtvychvstania ukázal kráľovskú
cestu, ako dať bolesti a osamelosti zmysel. Ich cestou, ako získať odpustky svätého roku,
bude prežívanie tohto okamihu skúšky s vierou a s radostnou nádejou, prijímajúc Eucharistiu
alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe – aj prostredníctvom rôznych
komunikačných prostriedkov.
Moje myšlienky sa uberajú aj k väzňom, ktorých sloboda je obmedzená. Svätý rok vždy bol
príležitosťou na rozsiahlu amnestiu určenú tým, ktorí si síce zaslúžili trest, no uvedomili si
spáchanú neprávosť a úprimne si želajú znova sa začleniť do spoločnosti a priniesť do nej
svoj poctivý vklad. Títo všetci môžu konkrétne dosiahnuť milosrdenstvo Otca, ktorý chce byť
blízko tých, čo najviac potrebujú jeho odpustenie. Môžu získať odpustky vo väzenských
kaplnkách a tiež zakaždým, keď prejdú bránu svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou
na Boha Otca. Toto gesto môže pre nich znamenať prechod svätou bránou, pretože Božie
milosrdenstvo, ktoré dokáže premieňať srdcia, dokáže premeniť aj mreže na skúsenosť
slobody.
Želal som si, aby Cirkev v tomto milostivom čase znovu objavila bohatstvo obsiahnuté
v dielach telesného i duchovného milosrdenstva. Skúsenosť milosrdenstva sa totiž stáva
viditeľnou skrze svedectvo konkrétnych znamení, ako nás to učil sám Ježiš. Zakaždým, keď
veriaci sám vykoná jeden alebo viac takýchto skutkov, určite dosiahne odpustky svätého roku.
Z toho plynie povinnosť žiť z milosrdenstva, ak chceme dosiahnuť úplné a všetko zahŕňajúce
odpustky z moci Otcovej lásky, ktorá nikoho nevylučuje. Ide tu predovšetkým o úplné
odpustky svätého roku, ktoré sú ovocím samotnej tejto udalosti, slávenej a prežívanej
s vierou, nádejou a láskou.
A konečne odpustky svätého roku môžu dosiahnuť aj tí, ktorí zomreli. S nimi sme spojení cez
svedectvo viery a lásky, ktoré nám zanechali. Tak, ako si ich pripomíname pri slávení
Eucharistie, takisto sa môžeme za nich modliť vo veľkom tajomstve spoločenstva svätých,
aby ich milosrdná Otcova tvár oslobodila od každej stopy viny a aby ich pritiahla k sebe do
blaženosti bez konca.
Jedným z vážnych problémov našej doby je zaiste zmenený postoj k životu. Veľmi je
rozšírená mentalita, z ktorej sa vytratila náležitá osobná i spoločenská citlivosť voči prijatiu
nového života. Tragédiu potratu niektorí prežívajú len povrchne, akoby si neuvedomovali
obrovské zlo, ktoré takýto skutok v sebe nesie. Iní však, naopak, prežívajú tento moment ako
porážku, hoci si myslia, že nemajú inú cestu. Zvlášť myslím na všetky ženy, ktoré podstúpili
potrat. Dobre viem, pod akým tlakom urobili toto rozhodnutie. Viem, že ide o životnú
i morálnu tragédiu. Stretol som toľké ženy, ktoré nosili v srdci jazvu po tomto prekonanom
a bolestnom rozhodnutí. To, čo sa stalo, je hlboko nesprávne; je možné nestratiť nádej, avšak
len vtedy, ak to v celej pravde pochopíme. Božie odpustenie nie je možné odoprieť nikomu,
kto ľutuje, najmä ak s úprimným srdcom pristúpi k sviatostnej spovedi, aby dosiahol
zmierenie s Otcom. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodol udeliť všetkým kňazom – bez ohľadu
na akékoľvek iné odlišné nariadenie – počas svätého roka fakultu: dať rozhrešenie od hriechu
potratu všetkým, ktorí sa ho dopustili, a s kajúcim srdcom prosia o odpustenie. Kňazi nech sa
pripravia na túto veľkú úlohu, aby vedeli pripojiť slová úprimného prijatia spolu
s myšlienkami, ktoré pomôžu kajúcnikom pochopiť spáchaný hriech. Rovnako im majú
ukázať cestu skutočného obrátenia, aby dokázali pochopiť ozajstné a veľkodušné odpustenie
Otca, ktorý svojou prítomnosťou všetko obnovuje.
Posledné zamyslenie venujem veriacim, ktorí z rozličných dôvodov navštevujú kostoly
spravované kňazmi z Bratstva sv. Pia X. V tomto Svätom roku milosrdenstva nechcem nikoho
vylúčiť. Z rozličných strán mi spolubratia biskupi referovali o správnej viere a sviatostnej
praxi týchto veriacich, ktorá je však spojená s nevýhodou, že žijú v pastoračne ťažkej situácii.
Dúfam, že v blízkej budúcnosti sa nájdu riešenia ako nadobudnúť plné spoločenstvo s kňazmi
a predstavenými tohto bratstva. Dovtedy, vedený potrebou postarať sa o dobro týchto
veriacich, zo svojho vlastného rozhodnutia ustanovujem, že tí, ktorí počas Svätého roku
milosrdenstva pristúpia k sviatosti zmierenia u kňazov Bratstva sv. Pia X., prijmú rozhrešenie
od svojich hriechov platne a dovolene.
Dúfajúc v príhovor Matky milosrdenstva, zverujem prípravu tohto mimoriadneho svätého
roku do jej ochrany.

 
Vo Vatikáne 1. septembra 2015
pp. +František

Comments Žiadny komentár »

Drahé sestry a bratia,

po niekoľkých dňoch, ktoré uplynuli od Národného pochodu za život, vám chcem týmto spôsobom poďakovať za jeho podporu, či už to bolo osobnou účasťou, alebo obetovaním modlitieb, či vašich utrpení. Ďakujem tiež mnohým organizátorom a dobrovoľníkom, bez vašej ochoty a obetavej práce by sa podujatie takýchto rozmerov nemohlo uskutočniť. Vďaka vám všetkým sme prispeli k radostnému svedectvu živej a kultivovanej viery a môžeme spolu zdieľať nádej, že pochod za život posilní naše úsilie chrániť ľudský život od jeho počatia až po prirodzenú smrť.

So srdečným pozdravom a apoštolským požehnaním

Mons. Tomáš Galis
žilinský biskup

Comments Žiadny komentár »

Televízia LUX sa po dohode so spoločnosťou Towercom stala 1.júna 2015 súčasťou národného nekódovaného DVB-T multiplexu, ktorý je dostupný pre cca. 80% divákov na Slovensku (dostupnosť pokrytia vlastnej lokality si môže divák overiť na stránke www.volnatelka.sk/dostupnost). K sledovaniu TV LUX je potrebná vonkajšia prípadne vnútorná terestriálna anténa a postačovať bude aj štandardný set-top-box. Divák teda nemusí dokupovať nové zariadenie a televíziu naladí jednoduchým automatickým preladením kanálov.  Po tomto úkone už viac nič nebude divákovi brániť k voľnému sledovaniu televízie LUX bez poplatkov.

Comments Komentáre vypnuté na TV LUX cez anténu pre všetkých a zadarmo

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bytča úprimne ďakuje Ministerstvu kultúry SR za poskytnutú dotáciu na projekt reštaurovania kazateľnice a krstiteľnice v rímskokatolíckom farskom kostole Všetkých svätých v Bytči.

Comments Komentáre vypnuté na Poďakovanie