Sviatosť Eucharisitie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi – samého Krista, nášho veľkonočného Baránka. (por. KKC 1324)

Ku sviatosti Eucharistie možno po prvýkrát zvyčajne pristúpiť v tretej triede základnej školy.