Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Pokrstených táto sviatosť  dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom. (por. KKC 1285)

O birmovku môžu požiadať stredoškoláci a starší. Kto nebol pokrstený v našej farnosti, nech si dá potvrdiť prihlášku vo farnosti jeho krstu. Birmovným rodičom môže byť veriaci, ktorý dovŕšil 16. rok života, je pobirmovaný a prípadne žije v platnom manželstve. Forma prípravy bude vždy ohlásená vo farských oznamoch. Po skúsenosti z minulých rokov oznamujeme, že v žiadnom prípade nebudeme akceptovať prihlášky vhodené do schránky. Zároveň pripomíname, že táto príprava je pre birmovancov z bytčianskej farnosti (Bytča, Malá Bytča, Hliník, Hlboké). Veriaci bývajúci inde, nech žiadajú o sviatosť birmovania vo svojich farnostiach. (Adresa v občianskom preukaze nie je pre príslušnosť k farnosti relevantná; rozhodujúce je miesto reálneho pobytu.)